me as Takao Kazunari and 6lucian6 as Midorima Shintarou

Version: Nurse